โดย จารุวรรณ สายคำฟู

Jaruwan Saikumfu:JINLIWAN :JUDY

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

สรุปรายงานการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2554 (สพป.ลำปางเขต 1) REPORT_Competition Academic and Skills 2554 [Lampang Primary Education Service Area Office 1]
Executive Summary (Competition and contest academic skills 2554) Executive Summary (SmallBook) 1Cover(Competition and contest academic skills 2554) 2Preface &Table of Contents(Competition and contest academic skills 2554) 3Chapter1(Competition and contest academic skills 2554) 4Chapter2 (Competition and contest academic skills 2554) 5Chapter3(Competition and contest academic skills 2554) 6Chapter4_section1(Competition and contest academic skills 2554) 6Chapter4_section2(Competition and contest academic skills 2554) 7Chapter5(Competition and contest academic skills 2554) 8Appendix (Competition and contest academic skills 2554) 9Bibliography2554 M: MV-LapangArea1-JAA_2554[VIDEO_ Competition academic and skills 2554](Cut out Actual sound_Background Music) N: The Picture of Opening Ceremony (Competition academic and skills 2554) O: The Picture of Exhibition (Competition academic and skills 2554) ( การ Download รูปภาพในรายการ N: และ O: ข้อสังเกตในโปรแกรมนี้จะมีคำว่า Download อยู่หลายตำแหน่ง ให้เลือกคำว่า Download ที่อยู่ใต้ไฟล์ที่จะทำการ Download ซึ่งจะบอกขนาด ของไฟล์ ไว้ในวงเล็บด้วย) เมื่อ Download ไฟล์ ลงในเครื่อง Computer ของท่านแล้ว จะเป็นไฟล์ที่บีบอัดไว้โดย Winrar(.rar) ท่านต้องนำไป แตกไฟล์/ ยกเลิกการบีบอัดไฟล์ (Extract Files) ก่อนนำไปใช้ ด้วยการใช้เมาส์คลิกด้านขวามือ ที่ไฟล์ที่ถูกบีบอัดไว้โดย Winrar(.rar) และ เลือกคำสั่ง Extract here รอจนครบ 100% )

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เพลงประจำอาเซียน และชุดการแสดง 10 ประเทศ

The ASEAN community 2015

About ASEAN


เพลงประจำอาเซียน
The Asean Way

ความเป็นมา

จุดเริ่มต้นของความคิดในการมีเพลงประจำอาเซียนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากการหารือในที่ประชุมอาเซียนทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ชื่อทางการคือคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ) ครั้งที่ 29 ในเดือนมิถุนายน ปี 2537 ซึ่งในครั้งนั้น
ที่ประชุม มีความเห็นตรงกันว่า อาเซียนควรจะมีเพลงประจำอาเซียน โดยกำหนดจะให้เปิดเพลงประจำอาเซียนในช่วงของการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ทั้งนี้ในเรื่องการสนับสนุนด้านการเงินที่ประชุมตกลง ให้ใช้เงินจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการเพื่อคัดเลือกเพลงป­ระจำอาเซียน
ต่อมาในการประชุม ครั้งที่ 32 ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศในเดือนพฤษภาคม ปี 2540 ที่ประเทศมาเลเซีย ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเพลงในรอบสุดท้าย โดยเพลงที่เข้ารอบในครั้งนั้นเป็นเพลงจากไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ และเพลงASEAN Song of Unity หรือ ASEAN Oh ASEAN จากฟิลิปปินส์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อย่างไรก็ดี เพลงดังกล่าวไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากใช้เปิดเฉพาะในการ ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเหตุนี้ทำให้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซีย และที่สิงคโปร์ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพการประชุมจึงได้แต่งเพลงเพื่อใช้เปิดในที่ประชุม โดยมาเลเซียแต่งเพลง "ASEAN Our Way" และสิงคโปร์แต่งเพลง "Rise" จาก bloggang.com
Anthem of the Association of Southeast Asian Nations
"The ASEAN Way"

The ASEAN Way (เพลงประจำอาเซียน)


Love ASEAN


TELEVISHOWS - เพลง -อาเซียนร่วมใจ

ชุดการแสดง 10 ประเทศ


และชุดการแสดงของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

VIDEO ประมวลภาพผลการดำเนินการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่ของ สพป.ลำปางเขต 1VIDEO_Competitionand contest academic skills 2554(Cut out Actual sound_Background Music)


VIDEO_TS_Competition and contest academic skills 2554(Actual sound)

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553