โดย จารุวรรณ สายคำฟู

Jaruwan Saikumfu:JINLIWAN :JUDY

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

เงินทองของมีค่


เงินทองของมีค่า

ให้โรงเรียนดาวน์โหลด เรื่อง เงินทองของมีค่า เพื่อนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ระดับชั้นประถมศึกษา ตาม LINK ดังต่อไปนี้
เงินทองของมีค่าประถมต้น
1_know_your_money
2_money
3_spending
4_earning&budgeting
5_saving
6_bank
7_smartspending
Introduction

เงินทองของมีค่าประถมปลาย
1_Money
2_career
3_Variety_of_Money
4_responsibility
5_SmartMoney 2
6_Financial_Planning
7_Quality_of_Life
8_Saving&Investing
9_Tax
Evaluation

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Super graduation miracle artistry.

CLIP1

Find more videos like this on สพท.ลำปาง เขต 1


CLIP2


เพลง ALL FOR THE LOVE OF A GIRL

ศิลปิน Johnny Horton

รหัสเพลง 00582

D )
Johnny Horton
Well today I'm so weary
today I'm so blue
sad and broken hearted
and it's all because of you
Life was so sweet dear
Life was a song
Now you're gone and left me
Oh where do l belong
..And it's all for the love
of a dear little girl
all for the love
that set your heart in a whirl
I'm a man who'd give his life
and the joys of this world
all for the love of a girl.
.And it's all for the love
of a dear little girl
all for the love
that set your heart in a whirl
I'm a man who'd give his life
and the joys of this world
all for the love of a girl..

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะ และแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ(ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน)


สาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะ และแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ(ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน ทั้งระดับกลุ่มเครือข่าย และระดับสถานศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 โดยให้สถานศึกษา จัดทำกำหนดการสอนบูรณาการในสาระท้องถิ่น หรือในสาระเพิ่มเติม ตามกรอบกิจกรรมที่กำหนดให้ในทุกสาระ ของกลุ่มสาระศิลปะ ในสาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะฉบับนี้เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของทุกโรงเรียนต่อไป
จึงขอให้ทุกโรงเรียน Dowload สาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะ ได้ตาม Link นี้