โดย จารุวรรณ สายคำฟู

Jaruwan Saikumfu:JINLIWAN :JUDY

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะ และแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ(ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน)


สาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะ และแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ(ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน ทั้งระดับกลุ่มเครือข่าย และระดับสถานศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 โดยให้สถานศึกษา จัดทำกำหนดการสอนบูรณาการในสาระท้องถิ่น หรือในสาระเพิ่มเติม ตามกรอบกิจกรรมที่กำหนดให้ในทุกสาระ ของกลุ่มสาระศิลปะ ในสาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะฉบับนี้เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของทุกโรงเรียนต่อไป
จึงขอให้ทุกโรงเรียน Dowload สาระท้องถิ่นการเรียนรู้ศิลปะ ได้ตาม Link นี้