โดย จารุวรรณ สายคำฟู

Jaruwan Saikumfu:JINLIWAN :JUDY

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ทัศน์ นาฏ ตรี ศิลป์ศาสตร์ทัศน์ นาฏ ตรี ศิลป์ศาสตร์ เป็นความตั้งใจในการรวบรวมศาสตร์แห่งศิลปะ ของผู้มีภูมิรู้ที่หลากหลายทั้งในด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี อันเป็นสายใยแห่งศาสตร์และศิลป์ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ หรือการสร้างจินตนาการ(imagination)จินตภาพ(Image)จินตทัศน์(Imaging Art) เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ สู่ภาพลักษณ์แห่งจินตลีลา (Hint gracefully)ถ่ายทอดจากระบบคิดในสมอง ผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่งานศิลปะที่ผสมผสานกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ชุมชน สื่อการแสดงออก (Express Media) เป็นไปตามกระบวนการคิดและเจตนาของผู้สร้างสรรค์ ที่มีประสบการณ์และ อัตลักษณ์ (Individuality) เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความเป็น "จินตศิลป์"(Imaginative Art)ทุกแขนงแห่งศาสตร์ทางศิลปะที่อ่อนช้อย พริ้วไหว สวยงาม มีแต่ความไพเราะ อ่อนนุ่ม หวานละมุนละไม ในรูปลักษณ์ที่สัมผัสได้ทั้งทางกายภาพ และทางเจตสิก ของความนึกคิด ความรู้สึก และอารมณ์ ภายใต้ห้วงแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์เรา.
มีผู้ถ่ายทอด ทัศน์ นาฏ ตรี ศิลป์ศาสตร์ ไว้มากมายที่ท่านสามาถติดตาม ได้ตามความสนใจ ดังนี้
Studio Control the art by design of Phansakdi Chakkaphak.
INDEX to Phansakdi's ART.
Otto Botto Exhibition and Green Thinking Studio.
แนวโน้มของศิลปศึกษาในบริบทต่าง ๆ
พหุศิลปศึกษา (Arts Education)
งานวิจัย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาระศิลปศึกษา
KID FUN PAGE
Penquin's Dream [ Clay Animation]
CLAY Animation Station (ต้องลงโปรแกรม QUICKTIME PLAYER ก่อนนะคะ)
CLAY Animation
CLAY Animationไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น